VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti myTimi s.r.o., IČO 05899320, sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. C 272499 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), pro poskytování služeb myTimi (dále jen „VOP“).

 

1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Provozovatel spravuje a provozuje prostřednictvím webové stránky www.myTimi.cz, mobilní aplikaci myTimi, SMS, emailu a aplikace Facebook Messenger službu (dále jen „myTimi“).

1.2        VOP upravují práva a povinnosti osob využívajících myTimi (Zákazníků), jakož i související právní vztahy. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která se registruje k užívání myTimi (dále jen „Zákazník“).

1.3        Registrací k užívání myTimi souhlasí Zákazník se zněním těchto VOP.

1.4        Provozovatel vyvíjí činnost k obstarávání záležitostí Zákazníka, včetně obstarání (zprostředkování) zboží nebo služeb (dále jen společně „Služby“). Provozovatel jedná na základě pokynu (Objednávky) Zákazníka a zajistí koupi a dodání zboží nebo poskytnutí služeb na účet Zákazníka.

1.5        Provozovatel poskytuje Služby na území a v časech, které jsou specifikovány na www.myTimi.cz, přičemž území i časy poskytování Služeb mohou být předmětem změn.

1.6        Provozovatel nevystupuje jako odborník ve vztahu k poskytované Službě. V případě, že jsou Zákazníkem požadovány odborné znalosti, Zákazník je povinen na tuto skutečnost Provozovatele předem upozornit a Provozovatel v takovém případě potvrdí, zda s obstaráním takové záležitosti souhlasí.

1.7        Provozovatel provádí obstarání zpravidla prostřednictvím svých zaměstnanců, může však svěřit provedení obstarání záležitosti Zákazníka i třetí osobě, s čímž Zákazník souhlasí.

1.8        Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě Provozovatel Zákazníka o změně vhodnou formou informuje, například informováním na webových stránkách www.myTimi.cz nebo v mobilní aplikaci myTimi. V případě, že Zákazník se změnou VOP nesouhlasí, může ve lhůtě 30 dní ode dne účinnosti změny VOP vypovědět Rámcovou smlouvu (jak je definována níže), a to s účinností k okamžiku doručení výpovědi Poskytovateli.

1.9        VOP jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.myTimi.cz/podminky a v mobilní aplikaci MyTimi. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti případně vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 

1.10     Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.myTimi.cz v sekci „Kontakty“.

2.           Smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka

2.1        Registrací Zákazníka a souhlasem s VOP dochází mezi Provozovatelem a Zákazníkem k uzavření rámcové smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Rámcová smlouva“). Jednotlivá plnění jsou pak Provozovatelem poskytována Zákazníkovi na základě objednávky učiněné Zákazníkem v souladu s čl. 2 VOP (dále jen „Objednávka“), čímž dojde k uzavření dílčí smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva“).

2.2        VOP tvoří nedílnou součást každé Rámcové smlouvy a Smlouvy.

2.3        Provozovatel není povinen Službu provést a je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu a/nebo Smlouvu s okamžitou účinností, pokud je obstarávaná záležitost, byť potencionálně, v rozporu s právními předpisy (např. dodávka alkoholu mladistvým), nemravná nebo jinak nevhodná, nebo jednání či pokyn Zákazníka vykazuje známky podvodného jednání (např. myTimi pro Zákazníky nevypracovává diplomové nebo jakékoli jiné kvalifikační práce apod.) .

2.4        Zákazník si je vědom toho, že v případě, že objednaná Služba spočívá ve zprostředkování koupě zboží, je Provozovatel pouze zprostředkovatelem a nikoliv výrobcem či prodejcem zboží objednávaného prostřednictvím myTimi. V tomto případě není Provozovatel účastníkem smluvního vztahu mezi Zákazníkem a výrobcem či prodejcem zboží a zajišťuje pouze zprostředkování uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a třetí osobou, případně dopravu zboží Zákazníkovi a/nebo zprostředkování úhrady ceny za zboží. Za zboží a jeho kvalitu je odpovědný výhradně výrobce či prodejce zboží, nikoli Provozovatel, což tímto Zákazník bere na vědomí.

2.5        Zákazník si je vědom toho, že v případě, že objednaná Služba spočívá ve zprostředkování služeb poskytovaných třetí osobou, je Provozovatel pouze zprostředkovatelem a nikoliv poskytovatelem služeb objednávaných prostřednictvím myTimi. V tomto případě není Provozovatel účastníkem smluvního vztahu mezi Zákazníkem a poskytovatelem služby a zajišťuje pouze zprostředkování uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a třetí osobou, a/nebo zprostředkování úhrady ceny za služby. Za poskytnuté služby a jejich kvalitu je odpovědný výhradně poskytovatel služeb, nikoli Provozovatel, což tímto Zákazník bere na vědomí.

2.6        K využívání myTimi je Zákazník povinen se registrovat a vytvořit si tak svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje své Objednávky.

2.7        Objednávku je možné učinit způsoby uvedenými na stránce www.myTimi.cz v sekci Kontakty, a to prostřednictvím uvedeného telefonního čísla (SMS, telefonát), emailové adresy nebo aplikace Facebook Messenger.

2.8       Po provedení Objednávky Zákazníkem, potvrdí Provozovatel přijetí Objednávky a sdělí Zákazníkovi termín dodání Služby a maximální cenu objednané Služby. Konečná cena Služby bude zákazníkovi sdělena současně s oznámením o provedení Služby. Konečná cena nesmí překročit maximální cenu sdělenou Zákazníkovi v potvrzení o přijetí Objednávky dle tohoto odstavce.

2.9        K uzavření Smlouvy dochází v okamžiku, kdy Zákazník sdělí Provozovateli svůj souhlas s navrženým termínem plnění a maximální cenou Služby.

2.10    Pokud cena objednané Služby nepřesáhne 300,- Kč vč. DPH, dochází k uzavření Smlouvy již odesláním Objednávky. Provozovatel je v takovém případě oprávněn začít poskytovat Službu pouze na základě přijaté Objednávky bez předchozího potvrzení maximální ceny a termínu plnění Služby ze strany Zákazníka.

2.11     Do potvrzení Objednávky dle čl. 2.9 VOP má Zákazník právo svou Objednávku zrušit, přičemž oznámení o zrušení Objednávky musí být Poskytovateli doručeno před započetím s poskytováním Služby. Po potvrzení Objednávky dle 2.9 VOP již Zákazník není oprávněn svou Objednávku zrušit a je povinen uhradit cenu za objednané Služby; již uhrazená cena za Službu nebude Zákazníkovi vrácena. V případě služeb dle čl.2.10 VOP (Služby do 300,- Kč vč. DPH), je Objednávka závazná ihned po jejím odeslání a není možné jí zrušit postupem dle předchozí věty tohoto článku.

2.12     Pokud (i) dojde ke zrušení Objednávky Zákazníka v souladu s čl. 2.11 VOP věta první, a (ii) cena za objednané Služby byla již odečtena z platební karty Zákazníka, vrátí Provozovatel cenu za objednané Služby v plné výši na příslušný účet Zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů.

2.13     Zákazník nemá právní nárok na potvrzení své Objednávky a poskytnutí Služby. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita operátorů a pracovníků myTimi, kteří zpracovávají Objednávky Zákazníků a jejich vyřízení.

2.14    Provozovatel si za poskytnutí Služby (tj. obstarání záležitosti Zákazníka) účtuje odměnu dle níže uvedeného ceníku :

Ceny jsou účtovány za čas, který pracovník Provozovatele poskytováním služby skutečně stráví. Ceny účtujeme po minutách:

Cena za 1 minutu práce myTimi vč. DPH

6,5 Kč

Cena za 1 minutu práce kurýra vč. DPH

4 Kč

 

Ceny pro předplatitele služby myTimi:

Předplacená částka

nad 10.000,- Kč

nad 20.000,- Kč

Cena za 1 minutu práce myTimi vč. DPH

8,89

7,68

 

2.15     Ceny za vybrané Služby uvedené na webových stránkách www.myTimi.cz jsou orientační, jelikož každá Objednávka je jiná a vyžaduje individuální přístup.

2.16     Maximální cenu požadované Služby sdělí Provozovatel Zákazníkovi současně s potvrzením přijetí Objednávky dle čl. 2.8 VOP, s výjimkou případů dle čl. 2.10 VOP (Služby do 300,- Kč vč. DPH).

2.17     V ceně za Službu není zahrnuta cena objednaného zboží či služby poskytované třetími osobami. Cenu za zboží či služby poskytované třetími osobami Poskytovatel Zákazníkovi rovněž předem oznámí a Zákazník ji před započetím poskytování Služby odsouhlasí, avšak s výjimkou postupu dle čl. 2.10 VOP.

2.18    Zákazník se zavazuje cenu za objednané Služby uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Pro zaplacení ceny za Službu zašle Provozovatel Zákazníkovi prostřednictvím emailu, sms nebo aplikace Facebook Messenger hypertextový odkaz. Kliknutím na zaslaný hypertextový odkaz bude platba provedena (stržena) automaticky.

2.19     V případě osobního převzetí objednaného zboží či služby Zákazníkem je po dohodě možná i platba v hotovosti nebo platební kartou prostřednictvím přenosného platebního terminálu. Pokud Zákazník na místě odmítne dodané zboží či službu uhradit, má Provozovatel právo si předmětné zboží ponechat a nepředat ho Zákazníkovi, resp. poskytnutí služby odmítnout.

2.20     V případě, že Zákazník neumožní automatickou platbu platební kartou dle čl. 2.18 VOP, je Zákazník povinen uhradit cenu za objednanou Službu předem, tj. před poskytnutím Služby.

2.21     Není-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem dohodnuto jinak, je Zákazník povinen uhradit cenu Služby (tj. odměnu za služby myTimi jako zprostředkovatele a cenu objednaného zboží a/nebo služby) přesahující 5.000,- Kč před poskytnutím Služby ze strany Provozovatele.

2.22     V případě předplacení Služeb poskytne Provozovatel Zákazníkovi slevu z ceny poskytnuté Služby dle čl. 2.14 VOP. Bližší podmínky pro poskytnutí slevy jsou uvedeny na webových stránkách www.myTimi.cz.

2.23     S ohledem na povahu Služeb poskytovaných myTimi, Zákazník odesláním Objednávky žádá Provozovatele, aby začal s poskytováním Služeb okamžitě, resp. v termínu uvedeném v Objednávce, a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn od Smlouvy odstoupit od okamžiku potvrzení Objednávky, resp. od odeslání Objednávky v případech postupu dle čl. 2.10 VOP.

2.24     Objednávka Zákazníka musí obsahovat alespoň:

(a)         specifikaci požadované Služby;

(b)         požadovaný termín provedení Služby;

(c)         místo doručení zboží či poskytnutí služby, je-li jejich zajištění předmětem Služby;

(d)         údaje o kontaktní osobě, pokud to není Zákazník, včetně telefonického spojení.

2.25     Není-li Objednávka dostatečně určitá, vyzve Poskytovatel Zákazníka k jejímu upřesnění.

2.26     Provozovatel po poskytnutí Služby zašle Zákazníkovi daňový doklad vztahující se k dané Službě (faktura na zboží) na email Zákazníka zadaný při registraci do myTimi a rovněž zpřístupní daňový doklad v jeho zákaznickém účtu přístupném na www.myTimi.cz nebo v aplikaci myTimi. Zákazník tímto vyjádřuje svůj souhlas se zasláním pouze elektronického daňového dokladu za poskytnuté Služby.

3.           Práva a povinnosti Zákazníka

3.1        Veškeré používání myTimi, včetně registrace do myTimi, je bezplatné. Zákazník hradí Poskytovateli pouze cenu za Služby poskytnuté Poskytovatelem. Zákazník dále hradí poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora, v případě komunikace prostřednictvím SMS či telefonního hovoru. Zákazník dále hradí cenu za zboží či služby dodávané, resp. poskytované třetími osobami.

3.2        Zákazník tímto prohlašuje, že:

(a)         je plně svéprávný k používání myTimi;

(b)         veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

(c)         před zahájením užívání myTimi se důkladně seznámil s VOP, jejich obsahu zcela rozumí a s VOP souhlasí.

3.3        Zákazník se zavazuje, že:

(a)         nebude používat myTimi, pokud by jeho použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů;

(b)         pokud je mu méně než 18 let, nebude myTimi využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.

3.4        Zákazník je povinen při využívání myTimi poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V případě porušení této povinnosti Provozovatel neodpovídá za fungování myTimi ani za poskytnutí objednané Služby.

3.5        Programové vybavení a další součásti tvořící myTimi, včetně fotografií, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící myTimi.

3.6        Zákazník není oprávněn při používání myTimi používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování myTimi. myTimi je možné užívat jen v rozsahu, který je v souladu s jeho účelem a který nepoškozuje Provozovatele či práva třetích osob a není v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele ani třetích osob, zejména dalších Zákazníků.

3.7        Zákazník se zavazuje využívat myTimi pouze pro svou osobní potřebu a nevyužívat myTimi ani žádnou její část pro komerční účely.

3.8        Zákazník není oprávněn používat uživatelské účty jiných Zákazníků.

3.9        Zákazník prohlašuje, že je zákonným držitelem platební karty, kterou využívá k hrazení Služeb poskytnutých Provozovatelem.

3.10     Zákazník si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci myTimi může dojít k opuštění webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele a/nebo do jiné mobilní aplikace (např. platební brána).

3.11     Zákazník je odpovědný za veškerou újmu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití myTimi.

3.12     V případě, že za účelem poskytnutí objednané Služby svěří Zákazník pracovníkům Provozovatele jakoukoli movitou věc (např. motorové vozidlo, jakýkoli přístroj, zařízení atp.), je Zákazník povinen takovou movitou věc pojistit. V případě, že movitá věc svěřená pracovníkovi Provozovatele pojištěna nebude, odpovídá za případné škody na této movité věci výhradně Zákazník.

4.           ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1        Provozovatel prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro Objednávky Služeb spotřebitelem, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“).

4.2        Zákazník je oprávněn Služby reklamovat písemným oznámením odeslaným elektronicky na adresu honza@mytimi.cznebo písemně na adresu sídla Provozovatele. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí Služby.

4.3        Zákazník je povinen reklamovat poskytnuté Služby u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit, avšak nejdéle do 6 měsíců od poskytnutí Služby.

4.4        Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

4.5        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa:  http://www.coi.cz  či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

5.           Práva a povinnosti Provozovatele

5.1        Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané Služby byly Zákazníkovi poskytnuty v termínu stanoveném Zákazníkem v Objednávce.

5.2        V případě, že Zákazník nebyl spokojen s poskytnutou Službou a tuto skutečnost, společně s odůvodněním, písemně sdělí Provozovateli prostřednictvím kontaktů uvedených na www.myTimi.cz v sekci „Kontakty“ , bude mu předmětná Služba poskytnuta bezplatně. V případě, že cena za objednané Služby již byla uhrazena, vrátí Provozovatel cenu za objednané Služby v plné výši Zákazníkovi, a to nejpozději do 14 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

5.3        V případě, že má Provozovatel důvodné podezření, že Zákazník užil či užívá myTimi v rozporu s podmínkami užívání myTimi, a to zejména pokud neoprávněně využil postup dle čl. 5.2 výše, má Provozovatel právo odstoupit od Rámcové smlouvy a zrušit zákaznický účet příslušného Zákazníka.

5.4        Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na webové stránky www.myTimi.cz a/nebo do mobilní aplikace myTimi ani neomezené fungování myTimi.

5.5        Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí ani za výpadky myTimi.

5.6        Provozovatel neodpovídá za zboží či služby poskytované třetími stranami (tj. subjekty odlišnými od Provozovatele), a to včetně provozovatelů platebních systémů nebo doručovatelů (kurýrů), kteří nejsou ve smluvním vztahu s Provozovatelem, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami a zbožím spojené.

5.7        Provozovatel neodpovídá za nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou při používání myTimi, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi, škody způsobené viry a/nebo ve spojení se ztrátou dat Zákazníka.

5.8        Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi nebo v důsledku užití myTimi v rozporu s jejím určením nebo v důsledku neoprávněného přístupu k přenosům a datům Zákazníka.

5.9        Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv služby třetích stran.

5.10     Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka do jeho zákaznického účtu myTimi a/nebo s okamžitou účinností vypovědět Rámcovou smlouvu uzavřenou se Zákazníkem.

6.           Závěrečná ustanovení

6.1        Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním myTimi se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním myTimi obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka, jakožto spotřebitele, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2        Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

6.3        Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním myTimi musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

6.4        Tyto VOP nabývají účinnosti den následující po zveřejnění, není-li výslovně uveden den pozdější.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2017

V Praze dne 31.10.2017